FOLLOW US
TO GO ORDERS 706.782.0079

White Italian

 / White Italian

white sauce, italian sausage, prosciutto, kalamata olives, artichokes, Parmigiano-Reggiano, ricotta, fresh basil

White Italian

white sauce, italian sausage, prosciutto, kalamata olives, artichokes, Parmigiano-Reggiano, ricotta, fresh basil